Regulamin wypożyczalni

1. Przedmiot umowy tj. przyczepa/ laweta stanowi własność Wynajmującego i podlega najmie (wypożyczeniu) na zasadach określonych umową stron.

2. Podstawą spisania umowy i wynajmu jest dowód osobisty i dowód rejestracyjny samochodu Najemcy.

3. Przedmiotem umowy najmu jest objęte również wyposażenie dodatkowe (np. koła zapasowe, plandeka, pasy mocujące) oraz dokumenty (np. dowód rejestracyjny, polisa OC lub OC/AC) albo inne elementy określone w umowie.

4. Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem typu OC lub OC/AC. Oryginał polisy zostaje udostępniony Najemcy na czas trwania najmu.

5. Przyczepy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) oraz dokonać innych niezbędnych ubezpieczeń w razie przemieszczania wynajętej przyczepy przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z powyższego obowiązku.

6. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi pełne 6 godzin zegarowych, choćby faktycznie czas korzystania z przedmiotu umowy był krótszy.

7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia kompletnego przedmiotu najmu w umówionym terminie ( opisanym w treści umowy). Nie zwrócenie przyczepy/lawety w ciągu 3 dni od umówionego terminu bez poinformowania o tym fakcie Wynajmującego skutkuje zgłoszeniem na policję przywłaszczenia mienia objętego umową oraz obciążenie Najemcy dodatkowymi opłatami wynikającymi z cennika.

8. Najemca zobowiązany jest do dokładnego i kompleksowego dokonania oględzin przedmiotu najmu celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego wyposażenia oraz zgłoszenia wszelkich ujawnionych wad/usterek przed wydaniem przedmiotu najmu, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego.

9. Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wynajmującego.

10. Obciążenia Najemcy przez Wynajmującego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.

11. W przypadku utraty przedmiotu umowy obciążenia Najemcy przez Wynajmującego następuje według ceny brutto nowego przedmiotu przyczepy/lawety danego typu, tej samej klasy i wymiarów.

12. W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien również natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież, wypadek lub inne podobne zdarzenie.

13. Wynajęta przyczepa nie może być używana przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w umowie najmu. Osoba taka powinna posiadać ważne prawo jazdy i spełniać inne przewidziane umową warunki najmu.

14. Nie zwrócenie lub zwrócenie w stanie uszkodzonym i związane z tym nieregulowanie należności za uszkodzenia, względnie przekroczenie ustalonego w Umowie terminu spowoduje skierowanie sprawy do Sądu. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem sprzętu lub należności (łącznie z kosztami pośrednimi i sądowymi) ponosi Najemca.

15. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone przez Wynajmującego, do których doszło podczas trwania umownego lub bezumownego najmu.

16. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu przyczepy/lawety w celu wykonania przeglądu technicznego w stacji diagnostycznej przed datą wskazaną w dowodzie rejestracyjnym.

17. Najemca może wykonać badanie techniczne we własnym zakresie po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym warunków i opłat za dokonanie tej czynności.

18. Nie wolno obciążać przyczepy/lawety powyżej dopuszczalnej nośności określonej w dowodzie rejestracyjnym przyczepy.

19. W przypadku zwrotu przyczepy/lawety przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas najmu.

20. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie braki i uszkodzenia w przyczepie/lawecie i osprzęcie spowodowane przez Wynajmującego jak również spowodowane przez osoby trzecie w trakcie najmu.

21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez Najemcę. Ubezpieczenie przewożonych przedmiotów Najemca może dokonać we własnym zakresie.

22. Najemca podpisując umowę oświadcza że znane są mu przepisy kodeksu ruchu drogowego dotyczące użytkowania i poruszania się z przyczepami/lawetami oraz że posiada uprawnienia do holowania najmowanej przyczepy/lawety.

23. Zabronione jest dokonywanie przez Wypożyczającego, samodzielnych przeróbek czy modyfikacji w elementach konstrukcji i wyposażenia przyczepy/lawety (za wyjątkiem podstawowych czynności obsługowych tj. wymiana koła, wymiana żarówki i dokonanie innych czynności uzgodnionych z Wynajmującym).

24. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i podpisaną umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.